Üldtingimused

Põhilised Lepingutingimused

Alljärgnevad Üldtingimused (edaspidi :Lepingutingimused) sisaldavad International Investor-Partner Ltd.(edaspidi: Haldaja) poolt hallatava http://estonia.investor-partner.co.uklehel ning selle partneriveebikeskkondades kättesaadavaks tehtud kuulutuslehe (edaspidi: estonia.investor-partner.co.uk) teenuste (edaspidi: Teenus) kasutamistingimused kasutajale (Teie või Kasutaja).

 I.Üldsätted 

1. Alljärgnevad Üldtingimuste kohaselt on kasutaja iga täisealine, teovõimeline isik või haldusorganisatsioon, kes -     estonia.investor-partner.co.uk või selle iga partnerveebikeskkonna kasutajaks registreerub -     estonia.investor-partner.co.uk või selle iga partnerveebilehe kaudu kuulutuse avaldab -     või esitab pakkumise teise kasutaja poolt lisatud kuulutusele estonia.investor-partner.co.uk või selle partnerveebikeskkondade kaudu.
  
2. Veebilehe teenuste Kasutajaks saamine eeldab nõustumist käesoleva Üldtingimustega ning kohustust neid järgima, samas Haldaja Tutvustuse aktsepteerimist andmete kaitsest, mis on käesoleva Üldtingimuste lisa.
 Kasutaja on kohustatud esitama tõeseid andmeid enda kohta.  Haldajal on õigus täiel määral või osaliselt piirata või peatada Kasutaja juurdepääs veebilehe teenustele juhul, kui ta teada saab, et Kasutaja poolt esitatud andmete seas on (ka) mitte korrektsed andmed.

3. Teenuse kasutamine on ühtlasi online kokkuleppe Kasutaja ning Haldaja vahel.

4. Haldaja jätab endale õiguse ühepoolselt muuta käesoleva Kasutamistingimusi. Kasutamistingimuste muudatustest teavitab Haldaja Kasutajat lühikeses teates. See teate avaldatakse estonia.investor-partner.co.uk lehe selleks loodud alajaotusel, või saadetakse Kasutajale kasutajakontos esitatud e-posti aadressile.Kasutaja kinnitab oma nõustumist muudatustega Kasutustingimustes teenuste kasutamisega pärast muudatuste jõustumist.

5. Haldaja loob Kasutajale lehele kuulutuse lisamisel isiklikku kasutajakonto, mis on seotud Kasutaja poolt esitatud individuaalse e-posti aadressi ning salas
õnaga.

6. Kasutajakontosse saab sisse saada järgmisel viisil: lisatud kuulutuse aktiviseerides Haldaja poolt saadetud e-kirjas lingitud lehekülje kaudu või Kasutaja poolt ära määratud, kasutajakonto juurde kuuluvate e-posti aadressi ja salasõna abil.  Kasutajakonto  kustutamisel kustuvad käesolevas Üldtingimustes sätestatud õigussuhted. 
 
II. Haldaja kohustused

1. Haldaja haldab 
estonia.investor-partner.co.ukveebikeskkonna teenusevahendajana. Lehe Haldaja ei vastuta mitte mingil moel estonia.investor-partner.co.uk veebilehel mitte tema poolt avalikustatud teenuste ning nende alusel sõlmitud lepingute eest või mistahes lepingu mittesõlmimise eest, samas Teenuse vea või Teenuse lõpetamise eest.  Sellest tulenevalt ei vastuta Haldaja  estonia.investor-partner.co.uk veebikeskkonnal avalikustatud toodete kvaliteedi ning nende vastavuse eest ohutus- ning õigusreeglitele ega kohustu kontrollida neid tooteid. Samuti ei vastuta Haldaja avalikustatud toodete/teenuste tõepärasuse eest ega selle eest, et ostjad võivad tõepäraselt osta ning müüja võib tõepäraselt müüa neid tooteid ega võib tagada, et kasutajad võivad lõplikult läbi viia omavahelisi transaktsiooni.  

2. 
Haldaja ei sekku ega saab teda Kasutajate vaheliste õigusvaidlustesse, transaktsioonidesse sisse tõmmata - mistahes juriidilise, ärivaidluse puhul vabastab Kasutaja Haldajat igast nõuest, pretensioonist ja kahjuhüvitamisest.

3. Haldajal on
õigus aga ta pole kohustatud kontrollima Kasutaja poolt estonia.investor-partner.co.uk veebisaidile lisatud sisu ning Haldajal on õigus aga ta pole kohustatud otsima esitatud informatsioonides lingitud veebikeskkondades või kohtades vihjeid, mis viitavad ebaõiguslikele tegevusele. Vajaduse korral Haldaja on kohustatud arhiveerima ja säilitama estonia.investor-partner.co.uku veebikeskkonnas kättesaadavat sisu.     

4. 
Kasutaja poolt avalikustatud või tema poolt kättesaadavaks tehtud kuulutuse (sisu), kaasa arvatud selle sisu tingitud või sellega seoses tekitatud mistahes varalise või mitte varalise kahju eest vastutab üksnes Kasutaja.

5.  
estonia.investor-partner.co.uk veebilehe kaudu ei tohi avaldada seadusevastast sisu (nt. kolmanda isiku isiklikud või erilised andmed, kommentaarid, autori - või õiguskaitse alla kuuluvad intellektuaalsed tooted, - eriti pildid - ilma kasutamisloata), üleskutsed (nt. üleskutse kuriteo toimepanemisele), mis on otseselt või kaudselt kolmanda isiku õiguste või õigusaktide vastu.

6. Juhul, kui 
estonia.investor-partner.co.uklehel, seoses Kasutaja poolt avalikustatud sisuga kolmandas isik, võim või kohus taotleb hüvitise või algatab menetluse, Kasutaja võtab kohustuse katta kõik, sellistest taotlemistest või menetlustest tekkinud kulud ja kahjude hüvitamised ning on valmis võtma kasutusele kõiki Haldaja poolt nõutud meetmed (nt., ta teeb avaliku või muu avalduse selle kohta, et ta (Kasutaja) vastutab kuritarvitamise või õigusrikkumise eest ning nendes avaldustes selgesõnaliselt väljendab, et Haldaja on puutumatu) seoses  õigusrikkumiste ning kuritarvitamistega, et kaitsta Haldaja mainet (kaasa arvatud, et ta teeb kõike, et õiguserikkumist või kuritarvitamist ei saaks seostada Haldaja nimega ning võtab meetmeid et, vältida ning vähendada Haldajale tekkivate võimalike kahjumi ning riske, mis saaks kaasneda selliste juhtumitega).


7.  Haldaja
võib Kasutaja poolt avaldatud sisu estonia.investor-partner.co.ukveebikeskkonnast kõrvaldada, kui see on õigusvastane ning saab selle kohta, konkreetse sisu poolt puudutatud isikult vastavast teatist.


III. Keelatud/õigusvastased kuulutused, piirangud

1. Lisatud kuulutus ei tohi sisaldada sellist sisu, mille avaldamine on sead
use poolt keelatud või piiratud või läheb õigusreeglite vastu (käitumis – või eetiliste eeskirjade vastu), on õigusvastane või rikub heast tavast, sisaldab üleskutset selliseks käitumiseks või õhutab seda teha. estonia.investor-partner.co.uk veebikeskkonnas on sõnaselgelt keelatud kuulutada selliseid tooteid/teenusi, mille turundamine on õigusreeglite vastu. Sealhulgas järgmine toote/teenus:  ohtlik kemikaal, eriti iga tule- või plahvatusohtlik aine; ravim, uimastid , psühhedeelne aine või mistahes, sarnase toimega aine; alkohol, välja arvatud kõrge kvaliteediga, ainulaadset või erilist, kollektsioneeritud alkohoolset jooki;  varastatud või teisel moel kuritegevusega seotud või õigusevastaselt müügiloa saanud toode; vale või võltsitud toode (nt. sellise kaubamärgiga toode, mis eksitab ostjaid toote või teenuse päritolu, selle kvantiteedi, kvaliteedi, koostamisainete, võimsuse, kasutatavuse, remontimise, hooldusseisundi või muu tähtsa tunnuse kohta, samas on keelatud selliste andmete kohta informatsioonide avaldamata jätmine; selline toode, mis aitab kaasa tootemärgi või päritolumärgi võltsimisele; selline toode, mis iseenesest või avaldamise, kuulutamise teel mistahes viisil solvab kolmanda isiku õigusi, kaasa arvatud,aga mitte ainult kuritarvitamist kaubamärgi, autori-, patendi-, isikuõiguse või matmiskommetega seotud õigusega; autorikaitse alla kuuluva toode reprodutseeritud,võltsitud eksemplar, ning iga selline tegevus, teenus, vahend, tarkvara, mis aitab kaasa autoriõiguse rikkumisele või on selleks suuteline;  tegemisloaga lubatud relv, laskemoon, lõhkeaine, pürotehnilised ained, vahendid (tulemäng), selliste toodete komponent, koostisosa, samas selline vahend, mis eriti ähvardab avalikku julgeolekut, mille online müük on õigusaktidega keelatud, sealhulgas, aga mitte ainult sellised vahendid, mille omamiseks pole relvakandmise luba vajalik (visketäht, vedrunuga, kurikas, kumminui, nukid, elektrišokinui, kaigas, nunchaku, pipragaasi balloon mahuga rohkem kui 0,02 Kg., jne.); ärtpaber või igasugune finantsvara, millega saab investeeringu või väljamakseid teha, välja arvatud sellist, selgelt eristatavat väärtpaberit, mis rohkem ei kujuta endast nõudmist ning, mis ilmub kuulutuslehel konkreetselt kollektsioneerimise eesmärgil;  krediitkart, pangakaart või igasugune mittekaubeldav (sularahamakse asemel) maksevahend (nt. puhkuse vautšer), välja arvatud sellist selgelt eristatavat toodet, vahendit, millega maksta ei saa, ning mis ilmub kuulutuslehel konkreetselt kollektsioneerimise eesmärgil; tühi garantiikiri, tunnistus, sertifikaat ja kontrollmärgis või –kleebis; igasugune toode või tekst, mis võib olla põhjuseks, et õhutada vaenu, rassismi, ksenofoobia või konflikti rahvaste ning rahvuste vahel; selline toode, tekst, mis võib laimata ühe või mõnda isikuid või muul moel rikkuda nende isikuõigusi; arvutiviirus, troojaprogramm või muu, kahju tekitavate komponentidega tarkvara; aktiveeriv kood, CD-võti, originaal tarkvarast eraldatud registratsiooninumber; TV või raadio teenuse tellimiseks vajalik dekooderkaart ning selliste saadete illegaalset dekodeerimist võimaldav vahend; sellised veebikeskkonnad, FTP serverid või sinna teenäitamine , mis sisaldavad informatsiooni, mille abil saab valmistada ohtlikke, illegaalseid või keelatuid aineid või mille abil võib selliseid aineid kätte saada;online teenuse juurdesaamiseks vajalik kasutajanimi, salasõna; isikuandmete või e-maili aadresside loetelu ning kutse email sotsiaalsete suhtlusvõrgustike (nt. iWiW, Gmail, Facebook, jne.) ning e-posti teenuste kasutamiseks; igasuguse kihlveo või muu hasartmänguga seotud süsteem või selle kasutamiseks abi pakkumine; seksuaalteenus.

2.  Samuti on keelatud avalikustada sellist kuulutust või lingi sellele kuulutusele, mis võib rikuda, ohustada Haldaja või Haldaja omaniku (kaudne omanik) maine, ärihuvi, tema üldist hinnangut, seega eriti tema toodete või teenuste hinnangut. 3.  Samas on keelatud: igasuguse rakenduse/lahenduse kasutamine, millega saab muuta estonia.investor-partner.co.ukveebilehe või Teenuse või, mis võib mõjutada estonia.investor-partner.co.uk või Teenuse nõuetekohast toimimist, sellise lahenduse kasutamine, mis mõjutab Teenuse õigusaktidele mittevastavat kasutamist, võestonia.investor-partner.co.uk lehe haldamiseks vajaliku infotehnoloogilise (riistvara ning tarkvara) tausta funktsioneerimist ning juurdepääsetavust; Teenuse kasutamine käesolevate Üldtingimuste reeglitele vastasel moel;mitte konkreetse toode või teenuse kuulutamine;  kuulutuses e-maili aadressi, telefoninumbri, postiaadressi või veebikeskkonda esitamine – kontaktandmed peab kuulutuse edastamisel sisestama eraldi selleks ettenähtud lahtrisse; Igasugune tegevus, mis üldiselt rikub kolmanda isiku või Haldaja õigusi. Eelnevalt kirjeldatud reeglite kohaselt on Haldajal õigus õigusvastase sisuga kuulutuse juhul teenuse osutamisest keelduma või ühepoolselt, Kasutajat eelnevalt teavitamata eemaldada lisatud kuulutuse sisu.
Kasutaja on kohustatud kasutama Teenuse õiguspäraselt ning sel ajal kehtiva õigusreeglitega kooskõlas. Haldajal on õigus võtta kasutusele igasuguseid (milleks ta on suuteline ja mida temalt oodetakse) meetmeid Kasutaja vastaste sanktsioonide kehtestamiseks ning Kasutaja karistamiseks juhul, kui Kasutaja kasutab Teenuse käesoleva Üldtingimuste reeglitele ning õigusreeglitele mitte vastavalt või ebaausal eesmärgil. Haldaja töötab koos võimudega kohaldatava ning sel ajal kehtiva õigusreeglite raames, et õigusrikkumise sooritanud isikuid karistada.
-  
Haldaja võib kontrollida Kasutajate poolt estonia.investor-partner.co.uk veebikeskkonna peale lisatud kuulutuse enne või pärast üleslaadimist. Haldaja võib kuulutuse eemaldada, kui see on õigusvastane. Haldaja võib, vastavalt oma äranägemisele konkreetse kuulutuse tema poolt õigeks peetud kategooriasse ümberpanna või eemaldada, kui Tema hinnangul ei ole see kuulutus (sisu) lisatud vastavasse kategooriasse.

  IV. Maksetingimused

 estonia.investor-partner.co.uk konkreetsed teenused (ärikuulutuste lisamine) on tasulised teenused, vastavalt estonia.investor-partner.co.uk veebikeskkonnas määratud hinnadele.
 
Kasutaja võib hinnad kinni maksta üksnes estonia.investor-partner.co.uk maksmise leheküljel esitatud makseviise (PayPal, Haldaja pangaarvele sularahas või pangaülekandega) kasutades. Tasuline teenus rakendub tööpäevadel maksimaalselt 48 tunni aja jooksul peale maksekinnituse saatmist estonia.investor-partner.co.uk veebikeskkonnale. Kasutaja nõudmisel (lehe kaudu) väljastab estonia.investor-partner.co.ukveebileht makstud rahasummast elektroonilist arvet, mille saadetakse Kasutaja poolt sätestatud e-maili aadressile. Kasutaja nõustub tagasivõtmatult, et estonia.investor-partner.co.uk esitab talle üksnes elektroonilist arvet.
 
estonia.investor-partner.co.uk ei maksa tagasi Kasutaja poolt makstud hinda, välja arvatud juhul, kui tasuline teenus jääb ära estonia.investor-partner.co.uk veebilehe süül.

Link  
estonia.investor-partner.co.uk veebikeskkonna aktuaalne hinnatabel: Link:

V. Kontakt


 estonia.investor-partner.co.uk leht  võtab vastu Teenusega seotud kaebusi, kasutaja poolseid küsimusi eelkõige selleks ettenähtud veebikeskkonnas. Tarvitajate kaebustele, Kasutaja küsimustele vastab klienditeenus kirjalikul teel Kasutaja poolt sätestatud e-maili aadressile, suletud klienditeenuse süsteemist saadetud e-kirja kaudu. Klienditeenus võib Teile - kui Teil on muud küsimused - antud numbril ka helistada.Tarvitajate kaebusi, Kasutajate küsimusi uurib ja nendele vastab klienditeenus viivitamatult, aga hiljemalt Tarvitajate kaebusi käsitlevate õigusaktide määrustes sätestatud tähtaja jooksul.

VI. Isikuandmete kaitse

Kasutaja isikuandmete konfidentsiaalne käsitlemine on meie jaoks kõige olulisem nõude.  Me teeme kõik vajaliku, et kaitsta Teie isikuandmed, et tagada Teie andmete konfidentsiaalset käsitlemist ning teeme kõike, et tõkestada, et Teie loata volitamata sisemised või välised kasutajad saaks juurdepääsu Teie informatsioonidele. estonia.investor-partner.co.ukei vastuta aga selliste juhtumite eest (sissearvatud, aga mitte ainult, looduseõnnetused, seega voolukatkestus ja streigid), mida te ei saa mõjutada.


VII
. Kohaldatav õigus, järelevalvet teostav organ

Käesoleva Lepingule kohaldatakse Hongkongi seadusi, ning lepingut peab t
õlgendama nendest lähtudes.  Teie lõplikult tunnistate gibraltari kohus(t)e pädevuse igas, käesolevate lepingute või nende täideviimisega seotud, ning sellest tulenevates vaidlusküsimustes.
Kui käesoleva lepingute m
õni säte mis tahes seisukohast osutub kehtetuks, ebaseaduslikuks või rakendamatuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust, mis jäävad jõusse ning neid võib edaspidi rakendada.

VIII. Autoriõiguslikud määrused


 estonia.investor-partner.co.uk veebikkeskkond on International Investor-Partner Ltd. intellektuaalne vara ning see firma on selle veebikeskkonna litsentsi omanik.

estonia.investor-partner.co.uk veebikeskkonna peal ilmunud iga sisu on seadusega kaitstud! estonia.investor-partner.co.uk sisu, nagu autoriteediõigusega kaitstud andmebaas, saab kasutada üksnes Haldaja eelneva kirjalikku nõusolekuga!

International Investor Partner Limited 
Cím: 3rd Fl., Jonsin Place, 228, 
Queen’s Road East Wanchai, 
Hong Kong 
   

ma ikka ei otsi otsige midagi!